Tampereen Sähköpalvelu Oy
Yleiset sopimusehdot 2023

 
1. Soveltaminen

1.1 Nämä yleiset sopimusehdot astuvat voimaan, kun osapuolet (Tilaaja ja Tavarantoimittaja) ovat kirjallisesti niin sopineet tai ovat muutoin tehneet sopimuksen koskien Yleisten sopimusehtojen soveltamista. Yleisistä sopimusehdoista poikkeavista ehdoista on sovittava kirjallisesti, jotta ne astuisivat voimaan. Tilaajan omista toimitusehdoista tulee täten nimenomaisesti sopia kirjallisesti, jotta ne astuisivat voimaan. Mikäli Tavarantoimittaja on ottanut hoidettavakseen Tuotteen asennuksen tai huollon ja kunnossapidon, sovelletaan näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi Asennusta tai Huoltoa ja kunnossapitoa koskevia erityisehtoja.
 
1.2 Tuotteella/tuotteilla tarkoitetaan näissä Yleisissä sopimusehdoissa niitä komponentteja, joita Tavarantoimittaja sitoutuu myymään Tilaajalle ja jotka yksilöidään kussakin yksittäisessä Sopimuksessa.
 
1.3 Sopimuksella tarkoitetaan näissä Yleisissä sopimusehdoissa kaikkia Tilaajan ja Tavarantoimittajan välisiä Tuotteiden myyntiä ja ostoa koskevia erillisiä sopimuksia. Nämä Yleiset sopimusehdot muodostavat olennaisen osan kaikkia sellaisia Sopimuksia.
 
2. Piirustukset, kuvaukset, muut asiakirjat ja ohjelmistot
 
2.1 Markkinointimateriaaleissa, hinnastoissa ja muissa tuotetiedoissa olevat tiedot eivät sido osapuolia, ellei jossakin Sopimuksessa kyseisiin tietoihin erityisesti viitata.
 
2.2 Piirustuksia, kuvauksia, ohjelmistoja ja muita teknisiä asiakirjoja, jotka toinen osapuoli on luovuttanut toiselle osapuolelle, ei ole sallittua käyttää muihin tarkoituksiin, kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu. Materiaaleja ei saa millään tavalla kopioida tai jäljentää ilman sen osapuolen lupaa, joka ne on luovuttanut.
 
2.3 Tavarantoimittajan on viimeistään toimituksen yhteydessä luovutettava ilman erillistä korvausta Tilaajalle yksi kappale tai erikseen sovittu määrä kopioita piirustuksista tai teknisistä asiakirjoista, jotka annetaan Tavarantoimittajan taholta sitä varten, että Tilaaja voi huolehtia Tuotteen kaikkien osien asennuksesta, käynnistämisestä, käytöstä ja huollosta (mukaan lukien toistuvat korjaukset). Muut asiakirjat, kuten koestuspöytäkirjat ja todistukset Tavarantoimittajan on toimitettava, mikäli niin on sovittu. Tavarantoimittajalla on oikeus periä korvaus näiden asiakirjojen toimittamisesta. Tavarantoimittajalla ei ole velvollisuutta luovuttaa piirustuksia ja asiakirjoja Tuotteen tai varaosien valmistamista varten.Tavarantoimittaja voi täyttää edellä mainitut velvoitteet laittamalla tarvittavat asiakirjat näkyville Internettiin.
 
3. Toimittamista edeltävä testaaminen (Hyväksymistesti)

3.1 Sovitut hyväksymistestit suoritetaan Tuotteen valmistajan tiloissa Tilaajan kustannuksella, ellei asiasta ole muuta kirjallisesti sovittu.
 
3.2 Jos osapuolet eivät ole erityisesti sopineet teknisistä vaatimuksista ja hyväksymistestin suorittamistavasta, hyväksymistesti on suoritettava valmistajan maassa vallitsevien kyseessä olevaa teollisuuden alaa koskevien käytäntöjen mukaisesti. Tavarantoimittajan on laadittava hyväksymistestistä pöytäkirja ja toimitettava se Tilaajalle. Hyväksymistestin hyväksyminen tulee kirjata pöytäkirjaan. Jos Tilaaja ei viiden päivän kuluessa ole kirjallisesti esittänyt perusteltuja vastalauseita koskien suoritettua hyväksymistestiä, katsotaan Tilaajan hyväksyneen hyväksymistestin. Jos Tuote ei ole sopimuksen mukainen, Tavarantoimittajan on kiireellisesti huolehdittava siitä, että tarvittavat korjaukset tehdään, jos vaatimusten vastaisuudella on merkitystä tuotteen käytön kannalta. Tämän jälkeen Tilaajalla on oikeus uuteen vastaanottotestiin.
 
4. Hinnat ja maksaminen

4.1 Ostohinnaksi vahvistetaan hinta, jota Tavarantoimittaja soveltaa vastaanottaessaan tilauksen Tilaajalta, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti toisin sopineet. Mikäli muuta ei ole sovittu, hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa ja muita julkisia maksuja, jotka tulevat Tilaajan maksettaviksi. Tavarantoimittajalla on oikeus tarkistaa ilmoitettuja hintoja, jos valuuttakurssit muuttuvat enemmän kuin 2 % ennen Tuotteen laskuttamisajankohtaa. Tavarantoimittajan oikeus tarkistaa hintoja on voimassa myös siinä tapauksessa, että osapuolet ovat sopineet tietystä hinnasta.

4.2 Maksu suoritetaan, kun laskutus on tehty ja viimeistään kussakin laskussa mainittuna päivänä, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Tilaajalla ei ole missään olosuhteissa, esimerkiksi viivästysten tai puutteiden vuoksi, oikeutta pidättää maksua. Maksun viivästyessä erääntyneille maksuille kertyy eräpäivästä alkaen korkoa Euroopan keskuspankin kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti, kahdeksalla prosenttiyksiköllä lisättynä. Mikäli Tilaaja ei suorita maksua ajoissa, Tavarantoimittaja voi myös keskeyttää sopimuksen täyttämisen, kunnes maksu on suoritettu, ilmoitettuaan siitä Tilaajalle kirjallisesti.
 
4.3 Jos Tilaajan toiminta tai taloudelliset olosuhteet ovat sellaiset, että Tavarantoimittajalla on perusteltu syy olettaa, ettei Tilaaja tule suorittamaan täyttä maksua, voi Tavarantoimittaja keskeyttää Sopimuksen toimeenpanon ja vaatia ennakkomaksua tai riittävää vakuutta toimeenpanon jatkamiseksi. Mikäli tällaiset olosuhteet havaitaan sen jälkeen, kun Tuote on jo lähetetty, voi Tavarantoimittaja estää Tuotteen toimituksen. Tavarantoimittajan on viipymättä ilmoitettava Tilaajalle kirjallisesti päätöksestään keskeyttää Sopimuksen toimeenpano.
 
4.4 Tavarantoimittaja voi irtisanoa Sopimuksen, mikäli Tilaaja ei ole suorittanut maksua kolmen kuukauden kuluttua eräpäivästä lukien. Tavarantoimittajalla on tällaisessa tapauksessa oikeus vaatia vahingonkorvausta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta viivästyskorkoon.
 
5. Toimitus ja toimitusaika

5.1 Toimituslausekkeita tulkitaan INCOTERMS:in mukaisesti, Sopimuksen tekopäivänä sovelletussa sanamuodossa. Jos muista toimitusehdoista ei ole sovittu, sovelletaan toimitusehtoa ”Ex Works”.

5.2 Jos toimituksen tulee tapahtua tietyn ajan kuluessa, aletaan aikaa laskea Sopimuksen voimaantulopäivästä,ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Toimitusaikaa ei missään olosuhteissa kuitenkaan aleta laskea ennen kuin (i) Tavarantoimittaja on saanut maksun, jos sellainen on maksettava ennen Tuotteen valmistuksen aloittamista tai jos sellaisesta on muuten sovittu, ja (ii) Tavarantoimittaja on saanut tarvittavat lisenssit, luvat, tekniset tiedot ja ohjeet.
 
5.3 Mikäli toimitus myöhästyy syystä, joka kohdan 11.1 mukaisesti antaa syyn huojennuksiin tai jonkin Tilaajan toimen tai laiminlyönnin takia, pidennetään toimitusaikaa sen verran kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Toimitusaikaa jatketaan siinäkin tapauksessa, että viivästys tapahtuu sovitun toimitusajan päättymisen jälkeen.
 
5.4 Mikäli Tilaaja ei huolehdi Tuotteen vastaanottamisesta sovittuna päivänä, on maksu kuitenkin suoritettava sen mukaisesti kuin siinä tapauksessa, että Tuote olisi saatu toimitettua Sopimuksen mukaisesti, ja Tilaajan on korvattava Tavarantoimittajalle välittömät lisäkulut, jotka sille on koitunut Tilaajan vastaanottamista koskevasta laiminlyönnistä johtuen.
 
6. Virhevastuu

6.1 Tuotteen, joka ei ole sovitun määritelmän mukainen katsotaan olevan viallinen, ellei vika ole Tuotteen aiotun käyttötarkoituksen kannalta merkityksetön. Tavarantoimittajan vastuu muista vioista rajoittuu vikoihin, jotka johtuvat virheellisestä rakenteesta, materiaaleista tai valmistuksesta.

6.2 Tavarantoimittajan antamia Tuotteen käyttöä koskevia tietoja tai muita Tuotetta koskevia tietoja, jotka eivät ole nimenomainen osa sitä, mikä Sopimuksessa on määritelty, pidetään ainoastaan suosituksina tai yleisenä tietona, riippumatta siitä, missä muodossa tiedot on annettu. Tavarantoimittaja ei ole vastuussa tällaisista tiedoista.

6.3 Tavarantoimittaja vastaa vain vioista, jotka ilmenevät vuoden kuluessa siitä päivästä, kun riski Tuotteesta on siirtynyt Tilaajalle (Takuuaika). Takuuaika ei kuitenkaan voi koskaan ylittää alempaa seuraavista: 1760 käyttötuntia tai oletettu käyttöaika, jos käyttöaika on alle 1760 tuntia. Takuuaika ei kata kuluvia osia, joiden normaali käyttöikä on alle vuoden. Tavarantoimittaja ei vastaa vioista, jotka johtuvat Tilaajan antamista virheellisistä, tulkinnanvaraisista tai epätäydellisistä tiedoista. Tavarantoimittajan vastuulla eivät myöskään ole sellaiset viat, jotka johtuvat sen jälkeisistä olosuhteista, kun riski Tuotteesta on jo siirtynyt Tilaajalle, kuten esimerkiksi normaali kuluminen tai heikkeneminen, muita mahdollisia syitä pois sulkematta.

6.4 Tavarantoimittaja sitoutuu takuuaikana ilman korvausta joko toimittamaan uuden Tuotteen viallisen Tuotteen tilalle tai korjaamaan vian, oman arvionsa mukaisesti. Tavarantoimittaja ei ole velvollinen maksamaan korvaavia välineitä tai korvaavia nesteitä, kuten esimerkiksi jäähdytysaineita. Korjaaminen voi tapahtua joko Tavarantoimittajan tai Tilaajan tiloissa, riippuen siitä, kumpi Tavarantoimittajan mielestä on asianmukaista. Tavarantoimittajan Tilaajalle toimittamiin korvaaviin Tuotteisiin tai varaosiin sovelletaan kohdassa 6.3 mainittua takuuaikaa. Mikäli Tavarantoimittaja vaatii vaihdetun Tuotteen tai Tuotteen osan itselleen, siirtyy kyseisen Tuotteen tai Tuotteen osan omistusoikeus Tavarantoimittajalle. Mahdolliset purkukustannukset maksaa Tilaaja.

6.5 Tilaaja vastaa kustannuksista ja riskistä koskien puutteellisen Tuotteen tai sen osan kuljettamisesta Tavarantoimittajalle. Tavarantoimittaja vastaa kustannuksista ja riskistä koskien korvaavan Tuotteen tai Tuotteen osan kuljettamisesta toimituspaikkaan. Jos Tavarantoimittaja päättää suorittaa korjaavat toimenpiteet Tuotteelle Tilaajan luona, maksaa Tilaaja Tavarantoimittajan henkilökunnan matkakustannukset ja kulukorvaukset matka- ja työajalta. Tilaaja vastaa myös lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että Tuote sijaitsee muualla kuin toimituspaikassa.

6.6 Mikäli Tavarantoimittaja ei toimita korvaavaa Tuotetta tai korjaa vikaa kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Tilaaja on esittänyt kirjallisen valituksen, voi Tilaaja irtisanoa Sopimuksen viallisen Tuotteen osalta antamalla kirjallisen ilmoituksen asiasta.

6.7 Tavarantoimittajan katsotaan täyttäneen tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteensa toimittamalla asianmukaisesti korjatun tai vaihdetun Tuotteen tai Tuotteen osan Tilaajalle. Tilaaja vastaa työkustannuksista ja lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat Tuotteen tai Tuotteen osan purkamisen tai asentamisen yhteydessä muuhun kuin Tuotteeseen kohdistuneista toimista.

6.8 Tilaajan on luovutuksen jälkeen välittömästi tutkittava Tuote alan hyvän käytännön mukaisesti.

6.9 Tilaaja ei voi vedota sellaisiin vikoihin, joista ei ole ilmoitettu Tavarantoimittajalle kirjallisesti 15 päivän kuluessa siitä päivästä, jona Tilaaja havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita vika, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin edellä kohdassa 6.3 säädetyn ajan puitteissa. Mikäli Tavarantoimittaja ei ole vastuussa virheestä, on Tavarantoimittajalla oikeus saada korvaus kustannuksista, joita valituksesta on aiheutunut.

6.10 Tavarantoimittaja voi halutessaan palauttaa kauppahinnan vian korjaamisen tai korvaavan Tuotteen toimittamisen sijaan, jolloin Tilaaja palauttaa Tuotteen olennaisilta osin muuttumattomassa kunnossa. Mikäli se ei ole mahdollista ja Tavarantoimittaja on päättänyt maksaa kauppahinnan takaisin, voi Tavarantoimittaja vähentää takaisinmaksusta palauttamattomien tavaroiden hinnan.

7. Vastuu omaisuus- ja henkilövahingoista

7.1 Tavarantoimittaja ei ole vastuussa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle syntyneistä vahingoista eikä mistään henkilövahingoista tai välillisistä vahingoista, jos vahinko aiheutuu Tuotteen ollessa jonkun muun kuin Tavarantoimittajan hallussa.

7.2 Tilaaja ottaa vastuun korvauksista ja takaa Tavarantoimittajalle vastuuvapauden, mikäli Tavarantoimittaja määrätään vastuuseen sellaisista kolmannelle osapuolelle koituneista vahingoista tai menetyksistä, joista Tavarantoimittaja ei kohdan 7.1 nojalla ole vastuussa.
 
7.3 Tavarantoimittajan vastuun rajoitukset kohdassa 7.1 eivät päde tilanteissa, joissa Tavarantoimittaja on toiminut törkeän huolimattomasti.
 
7.4 Molempien osapuolten on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle kaikista tähän kohtaan 7 liittyvistä kolmannen osapuolen vaatimuksista.

7.5 Molemmilla osapuolilla on velvollisuus noudattaa kutsua oikeuteen tai välimieskäsittelyyn koskien vahingonkorvausvaatimuksia toista osapuolta vastaan, jos vaatimus perustuu vahinkoon tai menetykseen, jonka väitetään aiheutuneen Tuotteesta. Osapuolten väliseen suhteeseen sovelletaan kuitenkin aina Sopimusta.

7.6 Tavarantoimittajan vastuu vahingoista, jotka Tuote aiheuttaa luonnolliselle henkilölle tai kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle, joka kuuluu Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, rajoittuu kaikissa olosuhteissa 500.000 euroon vahinkotapausta kohti. Tilaajan on otettava vastuu korvauksista ja taattava vastuuvapaus Tavarantoimittajalle kaikelta mainittua suuremmalta vastuulta.

8. Vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitus
 
8.1 Viivästyksen tai virheen sattuessa Tilaaja on oikeutettu vahingonkorvaukseen kohtien 6.6 ja 6.10 mukaisesti.

8.2 Jos Tavarantoimittaja on kehittänyt jonkin tuotteen yhteistyössä Tilaajan kanssa osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti ja Tavarantoimittajan omalla kustannuksella, ei Tavarantoimittaja ole millään tavalla vastuussa mistään tuotteeseen liittyvästä viiveestä tai viasta. Tavarantoimittaja ei myöskään ole millään tavoin vastuussa viiveestä tai viasta koskien sellaista tuotetta, jonka Tavarantoimittaja on lainannut tai siirtänyt Tilaajalle ilman korvausta.
 
8.3 Tavarantoimittajalla ei missään olosuhteissa ole vastuuta tuotannollisista menetyksistä, voittotappioista tai muista välillisesti koituneista taloudellisista vahingoista.
 
8.4 Tilaajan oikeus vahingonkorvaukseen ei saa milloinkaan ylittää 7,5 % osuutta Tuotteen kauppahinnasta. Vastuunrajoitus pysyy kaikilta osin voimassa myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen.
 
8.5 Tilaaja ei voi esittää Tavarantoimittajaa kohtaan mitään muita vaatimuksia, kuin niitä, jotka on Sopimuksessa nimenomaisesti mainittu.
 
9. Omistusoikeusehto

9.1 Tuote pysyy Tavarantoimittajan omaisuutena, kunnes se on kokonaan maksettu, sikäli kuin tämä omistuksenpidätysehto on pätevä.
 
10. Salassapito

10.1 Kumpikaan osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen suostumusta luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakirjoja tai muutoin paljastaa luottamuksellisia tietoja koskien Sopimusta tai toista osapuolta, ellei tiedonanto ole välttämätöntä Sopimuksen täytäntöönpanemisen kannalta. Osapuolet tekevät työntekijöidensä kanssa salassapitosopimuksia tai toteuttavat muita asianmukaisia toimenpiteitä varmistaakseen, että luottamuksellisuus säilyy. Salassapitositoumus ei koske tietoja, joiden osapuoli voi asianmukaisesti osoittaa tulleen sen tietoon muulla tavoin kuin Sopimuksen kautta tai olevan yleisestä tietoa. Salassapitositoumus pysyy kaikilta osin voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.
 
11. Huojennusperusteet

11.1 Olosuhde, joka estää tai olennaisesti vaikeuttaa jonkin osapuolten välisen Sopimuksen mukaisen sitoumuksen täyttämistä ja josta sopimusosapuoli ei voi määrätä, on peruste helpotuksille, jotka oikeuttavat asianomaisen osapuolen asianmukaiseen määräajan pidennykseen ja vastuuvapauteen ehdollisista sakoista ja muista seuraamuksista, mukaan lukien seuraavat olosuhteet mutta ei niihin rajoittuen: salamanisku, tulipalo, maanjäristys, tulva, sota, mobilisaatio tai merkittävä asevelvollisuus, kansannousu tai mellakka, pakkoluovutus, takavarikko, valuuttarajoitus, julkinen sääntely, polttoainerajoitukset, yleinen kuljetus- tai energiapula tai lakko, saarros, työsulku tai muu työriita, riippumatta siitä, onko osapuoli tällaisen riidan osapuolena, sekä edellä mainituista olosuhteista johtuvat puutteet tai viivästykset alihankkijoiden toimituksissa. Osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle huojennusperusteista kirjallisesti ilman kohtuutonta viivettä siitä, kun osapuoli on tullut siitä tietoiseksi tai jolloin sen olisi kuulunut tulla siitä tietoiseksi.
 
12. Vienti- ja tuontiluvat, todistukset jne.
 
12.1 Tavarantoimittajan velvollisuus toimittaa Tuote riippuu asianmukaisten vienti-, tuonti- ja jälleenvientilupien saamisesta ja ylläpitämisestä. Mikäli tällaisia lupia ei saada tai voimassa olevat luvat peruutetaan ilman Tavarantoimittajan huolimattomuutta, Tavarantoimittaja vapautuu velvollisuudestaan toimittaa Tuote, eikä Tilaaja voi tällaisissa tapauksissa vaatia Tavarantoimittajaa vastuuseen.
 
12.2 Tilaaja sitoutuu noudattamaan sovellettavia säädöksiä ja tekemään tarvittavassa määrin yhteistyötä vienti- ja tuontilupien hankkimiseksi ostetulle Tuotteelle sekä tekemään yhteistyötä tarvittavan luvan hankkimiseksi kyseisen Tuotteen tai muun tuotteen, johon ostettu Tuote sisältyy, mahdollista jälleenvientiä varten.
 
12.3 Tuotteen mahdollisen sertifioinnin maksaa Tilaaja.
 
13. Immateriaalioikeudet

13.1 Näissä Yleisissä sopimusehdoissa sekä myös Sopimuksessa Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat patentit (mukaan lukien käyttömallit), tavaramerkit, tekijänoikeudet, löydöt, keksinnöt, tekniset tiedot, menettelyt, valmistus- tai muut prosessit, ohjelmistot, laiteohjelmistot, teknologia, taitotieto tai muut immateriaalioikeudet sekä liikesalaisuudet (riippumatta siitä, kuuluvatko ne lakisääteisten immateriaalioikeuksien piiriin vai eivät) ("Immateriaalioikeudet").
 
13.2 Ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu, on kumpikin osapuoli tai osapuolen lisenssinantaja kaikkien ennen tämän sopimuksen tekemistä olemassa olleeseen teknologiaan ja tekijänoikeuksiin liittyvien oikeuksien, omistusoikeuksien ja etujen yksinomainen haltija. Osapuolen toiselle osapuolelle tämän sopimuksen mukaisesti luovuttamia Immateriaalioikeuksia ei myöskään saa kopioida, jäljentää, siirtää tai muutoin jakaa kolmansille osapuolille ilman Immateriaalioikeudet luovuttaneen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia oikeuksia, joita Tilaaja tarvitsee hankkiakseen omistusoikeuden Tuotteisiin ja voidakseen käyttää ja levittää Tuotteita rajoituksetta.
 
13.3 Tavarantoimittaja pidättää itsellään kaikki Sopimuksen mukaisesti kehitettyihin tuotteisiin liittyvät Immateriaalioikeudet riippumatta siitä, ovatko ne Tavarantoimittajan vai osapuolten yhdessä kehittämiä.

14. Vanhentumisaika

14.1 Tavarantoimittajaa vastaan esitetyt vaatimukset vanhenevat, ellei 15.2 kohdan mukaista välimiesmenettelyä ole aloitettu kahden vuoden kuluessa kyseisen Tuotteen toimittamisesta.

15. Sovellettava laki ja riidat

15.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja aineellista oikeutta, lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

15.2 Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti Suomen Kauppakamarin Välimieslautakunnan välimiesmenettelyssä. Kyseisen lautakunnan välimiesmenettelyä koskevia säädöksiä sovelletaan, ellei se harkintansa mukaan ja riidan monimutkaisuus, riidan määrä ja muut olosuhteet huomioon ottaen päätä, että sovelletaan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettely käydään englannin kielellä, paitsi jos molemmat osapuolet ovat Suomessa perustettuja yhtiöitä, jolloin käytetään suomen kieltä.
 
15.3 Seuraavien tietojen katsotaan olevan luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa: i) aiempia tai meneillään olevia välimiesmenettelyjä koskevat tiedot, jotka ovat riittävän yksityiskohtaisia osapuolten tunnistamiseksi, ii) välimiesmenettelyssä annetut kirjalliset lausunnot sekä välimieslautakunnassa suullisesti esitetyt väitteet ja iii) välimieslautakunnan päätös siltä osin kuin on olemassa vaara, että jokin osapuoli voidaan tunnistaa. Täytäntöönpanoa hakevalla osapuolella on oikeus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja täytäntöönpanoviranomaiselle siinä määrin kuin se on tarpeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä esitetyn soveltamista.

 

Suomi  2023_358_V1

Tuotteet